En kolay yazılım ve size özel çözümler...ALRAISOFT
PROGRAM LİSANS SÖZLEŞMESİ

1 - ALRAISOFT paket programlarının, izinsiz kullanımı, kopyalanması, devri vb. tasarruf ve eylemler, 5846 sayılı Fikir  Ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun 525-a,525-b,525-c maddelerine göre hukuka aykırıdır.

2 - ALRAISOFT ile Kullanıcı arasında düzenlenen bu sözleşme; ALRAISOFT paket programlarını sadece kullanma hakkı veren bir Lisans Sözleşmesidir. Bu sözleşme, ALRAISOFT 'un programlar üzerindeki fikri mülkiyet hakkını asla kaldırmaz, daraltmaz, sınırlamaz, hiçbir şekilde tasarruf hakkını etkilemez. O nedenle;  ALRAISOFT paket programları izinsiz satılamaz, kopyalanamaz, başkasına devredilemez, adi veya ticari şekilde kiralanamaz, yedekleme amacı dışında izinsiz çoğaltılamaz, elektronik veya optik olarak transfer edilemez, kaynak kod haline dönüştürülemez, programlardan esinlenerek başka programlar yapılamaz. Buna rağmen çoğaltılan, transfer edilen, kaynak haline dönüştürülen "esinlenme ile yapılan" tüm programlar zabıt ve imha ettirilir. Failler hakkında cezai ve hukuki işlemler başlatılır.

3 - Bu sözleşme, ALRAISOFT Paket Programlarının, verilen adres dışında kullanılması, yeni bir sözleşmenin düzenlenmesini zorunlu kılar. Sözleşmenin yapılmaması  halinde kullanıcı; paket programlara ait lisans sözleşmesinin geçerliliğini kaybeder. Program kopya konumundaymış gibi işleme tabii tutulur.

4 - ALRAISOFT, yazılımlarının kusursuz, hatasız, mükemmel olduğu ve kullanıcının  tüm ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmaz. ALRAISOFT Paket Programları, Kullanıcının bilgisayarına kurması ile Kullanıcı tarafından OLDUĞU HALİYLE kabul edilmiş sayılır.

5 - ALRAISOFT, Paket Programların kullanılması, uygulanması ve kuruluşu esnasında doğrudan veya dolaylı olarak doğabilecek maddi, manevi, mali ve hukuki sonuçlardan, bu nedenlerle oluşabilecek kazanç veya kayıplardan, daha önce yapılmış bir uyarı olsa dahi hiçbir şekilde sorumlu değildir.

6 - ALRAISOFT satıştan sonra eğitim veya herhangi bir hizmet desteği vermek zorunda değildir. Ancak ALRAISOFT, zamanlaması ve kapsamı kendi inisiyatifinde olmak üzere, paket programlarındaki olası hataları gidermek, paket programları geliştirmek, günün şartlarına ve/veya yapılan yeni yasal düzenlemelere uyarlamak amacıyla programlarında değişiklikler yapabilir ve/veya yeni versiyonlar çıkarabilir. Bu değişikliklerin ve/veya yeni versiyon paket programlarının kullanım hakkı, Lisans Sözleşmesi olan Kullanıcılara, istekleri üzerine ve versiyon değiştirme bedeli karşılığında verilir.

7 - ALRAISOFT, paket programlarının ya da bilgisi dışında çıkartılan paket program kopyalarının kullanılmasından, herhangi bir kurum veya resmi mercie verilmesinden doğabilecek sonuçlardan sorumlu tutulamaz. Böyle bir durumda ALRAISOFT, gerek göreceği yasal işlemleri yaptırma hakkına sahiptir.

8 - ALRAISOFT, paket programlarının yedeklenmesi ve saklanması kullanıcıya aittir. ALRAISOFT 'a ait olmayan veri tabanı yazılımından iletişim ağı, tasarım ve bağlantı hatalarından, elektrik  problemlerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden, diğer programlardan ve kullanıcı hatalarından kaynaklanacak bilgi kayıplarından ve yazılım hatalarından sorumlu tutulmaz.

9 – Kullanıcı, lisanslı olarak programı kullandığı bilgisayarın çalınması, kaybolması vb. gibi durumlarda program lisansı iptal olur, sözleşme fesih edilir. Kullanıcının, yazılımı lisanslı olarak kullanmakta olduğu bilgisayara ait sabit disk, işlemci, anakart vb. donanımların veya işletim sistemi yazılımının bozulması veya değiştirilmesi sonucu program müşteri numarasının değişmesi halinde program lisansı iptal olur, sözleşme fesih edilir.

10 - Arızalı çıkan yazılım ürünleri satış tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde iade edildiği taktirde yenisi ile değiştirilir. Kullanıcı bu hakkını verilen lisans numarası ile birlikte yazılımı satın aldığı ALRAISOFT yetkili satıcısına başvurarak kullanır. Kullanıcı belirtilen süreden sonra ayıplı mal itirazında  bulunamaz. Tüm satışlar özellik kısıtlaması olmayan deneme sürümü sonrasında yapıldığından lisanslamadan sonra müşterinin satın almaktan vazgeçmesi durumunda hiç bir ücret iadesi yapılmaz.

11 - Yazılıma kaydedilen tüm bilgiler kullanıcı bilgisayarında saklanır. Yazılımların kullanılması ile oluşan bilgilerin düzenli olarak yedeğinin alınmasından Kullanıcı sorumludur. ALRAISOFT, manyetik  ortamda saklanan bilgilerin güvenliğini garanti edemez.

12 - ALRAISOFT, satışta verilen adresi kullanım yeri, yazışma ve tebligat adresi olarak kabul eder.

13 - ALRAISOFT, süresiz olan bu sözleşmeyi, beliren ihtiyaç ve yeni koşullara göre her zaman değiştirme ve güncelleştirme hakkını saklı tutar.

14 - ALRAISOFT satış miktarını ödemeyen veya geciktiren kullanıcıların lisanlarını tek taraflı fesih etme hakkına sahiptir.

15 - ALRAISOFT, yazılım ürünlerinin yanlış kullanımından veya hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki ve mali sonuçlardan, kazanç veya kayıplardan hiçbir biçimde sorumlu değildir.

16 - ALRAISOFT önceden haber vermeksizin yazılımlarında değişiklikler yapma, yazılım ürünlerinin yeni versiyon ve sürümlerini çıkarma hakkına sahiptir. Kullanıcı bu yeni versiyon veya sürümü ancak fiyat listelerinde belirtilecek olan “VERSİYON GÜNCELLEME” bedelini ödeyerek yeni bir lisans almakla veya “DESTEK PAKETLERİ” çerçevesinde elde edebilir. ALRAISOFT yazılım ürünlerinin üzerinde çalıştığı işletim sistemi, veritabanı ve iletişim ağı yazılımlarına destek hizmeti vermek ve bunlardan kaynaklanan sorunlara çözüm getirmek ALRAISOFT 'un görev ve sorumluluğuna girmez.

17 - ALRAISOFT paket programlarının yasa ve bu sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullanılması, satışı, kiralanması, kopyalanması, devri ve benzeri tasarruflara konu edilmesi halinde; tasarrufta bulunanlar hakkında alınacak zorlayıcı ve acil yasal tedbirlerin yanında, ALRAISOFT tarafından;

- Lisans Sözleşmesi tek taraflı olarak iptal edilir,
- Kullanıcının şifresi geri alınır,
- Kullanıcı hakkında ceza kovuşturması başlatılır,
- Kullanıcı hakkında ayrıca gerekli hukuk davaları açılır,
- Maddi ve manevi tüm zararların talebi yoluna gidilir,

18 - Programların kullanıcı tarafından diğer firma veya şahıslara devrinde geçerli fiyat listesi üzerinden program bedelinin tamamı talep edilir.

19 - Ücretsiz verilen programlara ALRAISOFT destek vermek zorunda değildir. Ancak kullanıcı isteği doğrultusunda belirli bir tutar karşığı uzak bağlantı ile destek verilebilir.

20 - Uyuşmazlıklarda yetkili mahkeme ve icra daireleri, Manavgat Merkez Mahkeme ve İcra Daireleridir.